Denis Scholokov

Denis Scholokov

UA  40 years old

20200627_29_Yuzhniy

June-July 2020  •  12 days  •  1 225.9 km